เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ จาก Web
http://thcc.or.th/ebook.html

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล
 พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_1.pdf

2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของขอมูลผูปวย พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_2.pdf

3. มาตรฐานการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_3.pdf
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_4.pdf


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ