วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์    

โรงพยาบาลบ้านสร้าง | บริการที่เป็นเลิศ ทั่วทั้งองค์กร ประชาชนมีส่วนร่วม และมีสุขภาวะ

     

เป้าหมายหน่วยงาน

 

1. ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ (HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ (HPH)

2.โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของงานและความต้องการของบุคลากร

4. บุคลากรเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพ

5. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน

6. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการอย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

7. จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอเพียง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

8. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ

9. เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามนโยบายสร้างสุขภาพ

10. เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน

11. ชุมชนมีกระบวนการสร้างสุขภาพได้ด้วยตนเอง

12. ประชาชนอำเภอบ้านสร้างมีสุขภาวะ