ชุมพล  นิ่มนวล
 
 
 
     
 ปราณี  ทองสีจัด
 ศศิวิมล   เสียงก้อง
ลินจง หวังงาม
กัญญาณัฐ กองแสนแก้ว
 นิภา ทาปุย
       
 วีรวุฒิ  กลีบอุบล  อภิเดช  ผลทอง ถาวร  เสียงเย็น  สุรินทร์ หนูเสริม ชัยเล็ก รุ่งเรือง
นภา  ไกกี อภิลักษณ์  แสนโสภา สุธรรม  แม้นรัตน์ สังวาลย์  อัยรา ทวี  อัยรา
       
  ปัญจรี เชื้อสุข วุฒิ  ศรีสุข