นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

2533 - 2535

นพ.ดิเรก ดีศิริ

2535 - 2537

นพ.กรพรหม แสงอร่าม

2537 - 2539

นพ.นวรัตน์ เลาไพศาลวนิชศิริ

2540 - 2545

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

2546

นพ.วิเชียร สมมิตร

2546 - 2556

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง

2556