แพทย์ 3  
  ทันตแพทย์ 3  
  เภสัชกร 3  
  พยาบาลวิชาชีพ 50  
  พยาบาลเทคนิค 1  
  นักวิชาการ 1  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 8  
  ลูกจ้างประจำ 20