สุภาวดี ทองอ่อน  
 
ทรายทอง     บุญศรี
     สุชาดา  เล็บครุธ
นภัทร  นิธิถิรายุ
 ณชนก  กลับภิรมย์
   
เกษร  หนูเสริม
     ธนพงษ์  อัมนรรฆ
     วินัย เสียงเย็น
 จรีรัตน์ พันธ์ทอง