ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกประกาศ ระบบแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด 19และออกประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และรูปแบบรายงาน นั้น

ในการนี้ สปสช.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดประกาศ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

งาน IC  โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดอบรม

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
28 - 29 พฤษภาคม 2563

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดอบรม

การกู้ชีพขั้นสูง (Advance cardiac life support)
แก่บุคลากรพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเครือข่าย ประจำปี 2562
โดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลิศพิบูลย์ชัย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ: การทำลายเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้รับบริการ
ที่ขาดการติดต่อ เกิน ๕ ปี ดังนี้
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒
- ฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่ขาดการติดต่อ เกิน 5ปี และฟิล์มที่เสือมคุณภาพ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗
ท่านใดมีความประสงค์ ให้โรงพยาบาลบ้านสร้าง เก็บแฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์
 ติดต่องานเวชระเบียน ๐๓๗๒๗๑๒๓๘ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๑๒๒

 

 

โดย อ.พญ.จิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ 
สูตินรีแพทย์ และทีมงานห้องคลอด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มาให้ความรู้ การดูแลมารดาตกเลือดด้วยการทำ  Double condom balloon tamponade
ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ