กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดและเผยแพร่ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2554 ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ (http://www.mict.go.th) โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <http://www.mict.go.th>


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ