ประกาศ: การทำลายเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้รับบริการ
ที่ขาดการติดต่อ เกิน ๕ ปี ดังนี้
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒
- ฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่ขาดการติดต่อ เกิน 5ปี และฟิล์มที่เสือมคุณภาพ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗
ท่านใดมีความประสงค์ ให้โรงพยาบาลบ้านสร้าง เก็บแฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์
 ติดต่องานเวชระเบียน ๐๓๗๒๗๑๒๓๘ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๑๒๒