งาน IC  โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดอบรม

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
28 - 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

"

"

"/