งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดอบรม

การกู้ชีพขั้นสูง (Advance cardiac life support)
แก่บุคลากรพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเครือข่าย ประจำปี 2562
โดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลิศพิบูลย์ชัย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้