โดย อ.พญ.จิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ 
สูตินรีแพทย์ และทีมงานห้องคลอด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มาให้ความรู้ การดูแลมารดาตกเลือดด้วยการทำ  Double condom balloon tamponade
ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านสร้าง