21 ก.ค. 61 อสม. หมู่ที่ 6 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตามโครงการบ้านคูตานพสู้ภัยไข้เลือดออก ปี 2561