กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดและเผยแพร่ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2554 ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ (http://www.mict.go.th) โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <http://www.mict.go.th>