ภาพการอบรม โปรแกรม Mocrosofe Office ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

23 เมษายน 2546 โดย คุณ จักรกฤษ์  เย็นสม

ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด                  แฟนใครหว่า

คณะผู้จัดการอบรม