ประกาศเผยแพร่ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะตู้ปราศจากเชื้อ


Biological Safery Cabiner Class II