ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์

(รพ.บ้านสร้าง)

ขอรับเอกสารสอบราคา ในวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

ยื่่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30-15.30 น.)