สมรักษ์  เชื้อเชิง      
 
 
 

 

 
 
 
     ปิติพร  เสวัณนา
     กมลทิพย์  จำปาทิพย์         ปิยวดี  ขจร      กรองทอง   เกตุนคร   พรรณี   เขียนอักษรกุล  
 
 
 
     สุดที่รัก  ตันยี่หงวน
     ปวีณา กลับภิรมย์
     วิไลพรรณ ป้อมนะขบ      ทิพย์วัลย์ ถาวงษ์เพีย
     ชไมพร  เสียงเย็น  
           
          ทองจันทร์  ศรีสุข