1. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ตไซด์

3. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4. ประกาศแนาทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

 4.1 เอกสารจัดซื้อ เกินกว่า 5,000 บาท

 4.2 เอกสารจัดซื้อ ต่ำกว่า 5,000 บาท

5. แผนงบประมาณ

6. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62- พ.ย.62