โรงพยาบาลบ้านสร้าง ให้การต้อนรับ
คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
โดย สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (สรพ)

21 -22 สิงหาคม 2562